Tag Archives: hóa đơn điện tử

Tìm hiểu hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử?

Tìm hiểu hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử?

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức